Byt land / språk

English

English language

Sweden

Swedish language

North America

English (USA) language

Sub-Saharan Africa

English (South Africa) language

Asia-Pacific

English (USA) language

Miljö

Hållbarhetsmål och miljöpolicy

Bergvik följer riktlinjer för hur miljöarbetet ska bedrivas på företaget. Dessa riktlinjer omfattar alla som arbetar för företaget som anställd eller inhyrd. Hänsyn till de betydande miljöaspekterna är ett naturligt inslag i alla beslut som fattas.

 

Miljöpolicy

• Vi uppfyller eller överträffar gällande lagar och författningar.

• Vi strävar efter att minska förbrukningen av elektrisk energi.

• Vi strävar efter att minska riskerna för markföroreningar och utsläpp till avlopp av oljor och annat farligt avfall.

• Vi strävar efter ett ökat materialutnyttjande av råvaror.

• Vi fastställer och följer upp övergripande och detaljerade miljömål.

• Vi i vår produktutveckling beaktar miljöaspekterna för produktens hela livscykel.

 

Alla anställda medverkar till att skapa och upprätthålla en bra miljö, bland annat genom utbildning och information.

 

Miljöpolicy (PDF)

 

 

Nyhetsbrev